Organizační směrnice

Organizační směrnice upravující poskytování informací Obcí Žichlínek

Čl. 1 – Základní ustanovení
Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací žadatelům Obcí Žichlínek podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 – Poskytování informací

 1. Informace poskytuje Obec Žichlínek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) prostřednictvím úředních desek, bulletinu, Internetu a příslušných orgánů.
  a) informace jsou podávány ústně bez evidence
  b) písemná forma odpovědi se poskytuje pouze na základě písemné žádosti o poskytnutí informace; informace se zpoplatňuje dle ceníku
 2. Obec Žichlínek poskytuje informace, které souvisejí s její působností, činností a chodem.
 3. Ústní informace poskytují zaměstnanci Obce Žichlínek pouze v souladu se zákonem a o činnosti, o které má zaměstnanec dostatečné a ověřitelné informace. Písemnou informaci kontroluje a podepisuje starosta Obce Žichlínek.
 4. Starosta Obce Žichlínek zajistí co největší uvolnění informací do sítě Internet či bulletinu.

Čl. 3 – Postupy při podávání informací

I. Ústně podaná žádost o poskytnutí informace

 1. Ústní žádosti se podávají v kanceláři Obce Žichlínek v úředních hodinách. 1
 2. Na základě ústně podané žádosti se podávají pouze informace jednoduchého charakteru, které nevyžadují delší časovou náročnost a odpověď není spojena s finančními náklady.
 3. V případě, že nelze postupovat v souladu s odst. 2 vyzve zaměstnanec žadatele k podání písemné žádosti.
 4. Ústní podání se neevidují a nepořizuje se písemný záznam.
 5. V případě, že zaměstnanec posoudí ústně podanou žádost jako potřebnou zaevidovat, musí být současně proveden písemný záznam.

II. Písemně podaná žádost o poskytnutí informace

 1. Písemné žádosti se podávají v kanceláři Obce Žichlínek v úředních hodinách.
 2. Veškeré podané žádosti se evidují v sešitě samostatně k tomuto účelu určeném v kanceláři Obec Žichlínek.
 3. Podání informace se zpoplatňuje dle ceníku, který je nedílnou součástí této směrnice. Jeho aktualizaci zajišťuje zastupitelstvo Obce Žichlínek.
  a) výpočet nákladů provádí osoba podávající informaci
  b) za správnost vypočtených nákladů odpovídá osoba podávající informace
  c) zpoplatňují se zejména informace obsáhlé, vyžadující souborné zpracování z více materiálu, žádosti o informace použitelné komerčně atd.
  d) Obec Žichlínek podmiňuje vydání informací zaplacením úhrady nákladů a zálohy na tuto úhradu
  e) informace bude vydána žadateli pouze na základě potvrzení o zaplacení zálohy na úhradu nákladů ve výši 200,-Kč, která musí být uhrazena v den podání žádosti o poskytnutí informace v kanceláři Obce Žichlínek, a dále pak bude informace vydána žadateli pouze na základě potvrzení o zaplacení případného doplatku úhrady nákladů dle vyúčtování (případný přeplatek se vrací); v případě nezaplacení doplatku úhrady nákladů do uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, informace nebude vydána a záloha se započítá na úhradu nákladů
  f) v případě, že žadatel informaci nepřevezme či nevyzvedne ve lhůtě pro vyřízení žádosti, dojde dnem následujícím po uplynutí lhůty k vyúčtování nákladů (případný přeplatek se vrací) a informace se dále nevydává
  g) žadateli bude na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů i) veškeré platby (úhrada nákladů) se provádějí na pokladně Obce Žichlínek
 4. Rozhodnutí o neposkytnutí informace vydává obecní úřad Žichlínek.
 5. Proti rozhodnutí lze podat písemné odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává v kanceláři Obce Žichlínek. Žadatel v odvolání uvede, kterému povinnému subjektu je určeno, kdo je činí (jméno, příjmení a adresa žadatele), které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a datováno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu povinného subjektu (odvolací důvod) a čeho se žadatel domáhá (odvolací návrh). Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Odvolání proti rozhodnutí orgánů obcí, které se týká informací ve věcech přenesené působnosti, postupuje Obec Žichlínek v souladu s § 16 odst. 2 zákona příslušnému povinnému subjektu. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje zastupitelstvo Obce Žichlínek.
 6. Obec Žichlínek vede evidenci písemných odpovědí a rozhodnutí o odmítnutých žádostech pro potřebu výroční zprávy. III. Internet (1) Obec Žichlínek zajistí zveřejnění informací na webových stránkách Obce Žichlínek pro potřeby informovanosti občanů.

Čl. 4 – Výroční zpráva

 1. Výroční zprávu zpracovává starosta Obce Žichlínek nejpozději do 1. března.

Čl. 5 – Platnost organizační směrnice

 1. Organizační směrnice upravující poskytování informací Obcí Žichlínek nabývá platnosti dnem 20.11.2002.

V Žichlinku dne 19.11.2002
Obec Žichlínek zast. Jiřím Šebrlem, starostou
Radovanem Filipem, místostarostou