Povinné informace

1. Název

Obec Žichlínek

2. Důvod a způsob založení

Obec Žichlínek (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. (PDF), o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb. (PDF), občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

  • Devítičlenné zastupitelstvo obce
  • starosta obce
  • zástupce starosty (místostarosta)
  • výbor kontrolní a finanční
  • účetní

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní a poštovní adresa

obec@zichlinek.eu

Žichlínek čp. 3, PSČ 56301, pošta Lanškroun

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Žichlínek čp. 3, 2. nadzemní podlaží

4.3 Úřední hodiny

Pondělí, středa
8:00-11:00
13:00-16:00

4.4 Telefonní čísla

+420 465 324 552
+420 465 325 010

4.5 Adresa internetových stránek

www.zichlinek.eu
www.obec-zichlinek.cz

4.6 Adresa podatelny

Žichlínek čp. 3, PSČ 56301, pošta Lanškroun

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@zichlinek.eu

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: i7ja5r5

5. Případné platby lze poukázat

Komerční Banka a.s., číslo účtu: 10522611 / 0100

6. IČO

00279862

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec Žichlínek není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Odkaz: https://zichlinek.eu/?cat=15

9. Žádosti o informace

Lze získat osobně na adrese úřadu, případně zasláním žádosti přes datovou schránku.

10. Příjem podání podnětů

Osobně na adrese úřadu, zasláním přes datovou schránku nebo e-mail podatelna@zichlinek.eu / obec@zichlinek.eu

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Odkaz: /cz/uredni-deska/2022-1-14-vyrocni-zprava-za-rok-2021-v-oblasti-poskytovani-informaci-obec-zichlinek