pardubickykraj.cz | lanskroun.eu | policie.cz | lanskrounsko.cz
Žádné výstrahy
Počasí
Důležité kontakty

Obecní úřad

tel.+420 465 324 552
+420 465 325 010
mailobec@zichlinek.eu


Úřední hodiny

Pondělí a středa
8:00 - 11:00
13:00 - 17:00

První sobota v měsíci
9:00 - 11:00


Záchranný systém

Jednotné číslo112
Hasiči150
Lékařská pomoc155
Policie158


Hlášení poruch a havárií

Elektřina840 850 860
Plyn1239
Voda840 111 118
Kabel. TV776 677 776
Silnice465 324 599

Opravné prostředky

Řádné opravné prostředky

Řádné opravné prostředky (odvolání) se zásadně podávají u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání, zpravidla 15 denní. Odvolání do rozhodnutí vydaného podle zák. č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, musí obsahovat:

 • přesné označení správce daně
 • přesné označení odvolatele
 • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje
 • uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem, nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí
 • návrh důkazních prostředků k tvrzením v odvolání uvedeným, není-li odvoláním namítán jen rozpor s právními předpisy
 • navrhované změny či zrušení rozhodnutí

Mimořádné opravné prostředky

a) Obnova řízení:
obecná úprava zák. č.500/2004 Sb. , o správním řízení - předpokladem je:

 • existence pravomocného rozhodnutí
 • existence taxativně stanovených důvodů
 • zachování tříleté lhůty
 • rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni

zvláštní úprava zák. č.337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, v platném znění § 54, 55, 56 předpokladem je:

 • existence pravomocného rozhodnutí
 • existence taxativně stanovených důvodů
 • zachování 6 měsíční lhůty
 • žádost o obnovu řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni

b) Řízení mimo odvolání:
obecná úprava zák. č.500/2004 Sb., o správním řízení - předpokladem je:

 • existence pravomocného rozhodnutí
 • existence rozporu se zákonem či jiným obecně závazným předpisem
 • zachování tříleté lhůty
 • rozhoduje správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

c) Přezkoumávání daňových rozhodnutí:
zvláštní úprava zák. č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění - § 55, 56a předpokladem je:

 • existence pravomocného rozhodnutí
 • existence rozporu s právními předpisy, vad řízení svědčících o tom, že došlo ke stanovení daně v nesprávné výši
 • zachování dvouleté lhůty
 • žádost se podává u orgánu, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno
 • v případě nezákonnosti vyhlášky nebo jiného opatření městského zastupitelstva, rady, jejích orgány či úřadu, je orgánem příslušným ke zjednání nápravy okresní úřad. Ten za podmínky, že nezjedná nápravu orgán, který nezákonný akt vydal, sám vyhlášku nebo opatření zruší, na úseku samostatné působnosti pak předloží k rozhodnutí Ústavnímu soudu.
 • zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy přezkoumává na základě žalob nebo opravných prostředků soud.